T. C.

POSOF KAYMAKAMLIĞI
Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
 
 
İHALE İLANI
 

İLÇE EKONOMİK VE SOSYAL KALKINMA PROJESİ HAZIRLAMA HİZMET ALIM İŞİ
 
(Açık İhale Usulü İhale Edilecektir)
 
 
İlçe Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Projesi Hazırlama Hizmet Alım İşi, Birliğimiz tarafından 28/04/2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği’nin 18. Maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.
Birliğimiz 4734 Sayılı Kamu İhale Yasasında belirtilen usul ve esaslara tabi olmayıp, 28/04/2007 tarih ve 26506 sayılı Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabidir.
 
 
1- İdarenin                                         :
a) Adı                                     : Posof Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı                                                                        
b) Adresi                                : Özel İdare İş Hanı K:2 No: 13-14 Birlik Ofisi ve Birlik Toplantı Salonu / POSOF
c) Telefon - Faks Numarası   : (0478) 511 22 83 - (0478) 511 22 83
d) İlgili Personelin Adı Soyadı Unvanı : Ayhan BİLDİR - Birlik Müdürü
 
2- İhale Konusu Yapım İşinin                       :
  1. İşin Adı                            :  İlçe Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Projesi Hazırlama Hizmet Alım İşi
b)Niteliği, Türü ve Miktarı : Öncelikli olarak İlçenin sosyal, ekonomik, ticari ve turizm alanında yatırım potansiyelinin tespit edilerek ilçenin kısa ve orta vadede kalkınma sürecini tetikleyerek stratejinin ve planının belirlenmesi. İlçenin yapısal sorunlarının çözümüne, sağlıklı, dengeli ve yaşanabilir çevresel gelişmenin sağlanmasına yönelik stratejik öneme sahip proje oluşturulması, projede ilke edinilen eylemleri ortaya koyan, bunların esaslarını belirleyen ve bir plana bağlayan bir dokümanın hazırlanması ve buna esas teşkil edecek ilke ve hususların tespit edilmesi amacı taşıyan bir proje hazırlaması.
  1. Yapılacağı Yer                : Posof İlçesi
  2. İşe Başlama Tarihi          : İhalenin onaylandığı tarihten itibaren başlanacaktır.
  3. İşin Süresi                        : 180 (YüzSeksen) Takvim Günü
 
3- İhalenin                                          :
  1. Yapılacağı Yer                : Özel İdare İş Hanı K:2 No: 13-14 Birlik Ofisi ve Birlik Toplantı Salonu
  2. Tarihi ve Saati                 : 24/11/2017 – 14:00
 
İHALEYE KATILABİLMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
 
4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde Uygulanacak Kriterler
4-1. İhaleye Katılma Şartları ve İstenen Belgeler               :
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya İlgili Meslek odası Belgesi,
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuat gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sürkileri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sürkileri,
4.1.3. Şekli ve İçeriği İdari Şartnamede Belirlenen Teklif Mektubu,
4.1.4. Şekli ve İçeriği İdari Şartnamede Belirlenen Teklif Edeceği Bedelin %3’ünden az olmayacak Geçici Teminat,
4.1.5. İdari Şartnamenin 8 ve 9 uncu Maddesinde Sayılan Durumlarda Olunmadığına İlişkin Taahhütname,
4.1.6. Vekâleten İhaleye Katılma Halinde, İstekli Adına Katılan Kişinin Noter Tasdikli Vekâletnamesi ile Noter Tasdikli İmza Beyannamesi,
4.1.7. İsteklinin Ortak Girişim Olması Halinde Şekli ve İçeriği İdari Şartnamede Belirlenen Ortak Girişim Beyannamesi,
4.1.8. İhale Dokümanının Satın Alındığına Dair Belge,
4.1.9. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası/Ticaret Odası bünyesinde bulunan Ticaret Sicil Memurlukları veya Yeminli Mali Müşavir ya da Serbest Muhasebeci Mali Müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.1.10. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır % 51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. TRA2 Bölgesiyle ilgili çalışmaları bulunan bölgenin sosyolojik yapısıyla ilgili araştırma projeleri yürüten, sosyoloji, iktisat, işletme, endüstri mühendisliği veya siyaset bilimi alanında uzmanlaşmış akademisyenlerden oluşan ekibi bünyesinde bulunduran hizmet alımı yapmış olmak.
 
4.3. Mesleki ve Teknik Yeterliliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken Kriterler                      :
4.3.1. İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında şartnamenin 4.2.1 nolu maddesinde bulunan yeterliliğe sahip olması gerekmektedir.
a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgesi veya belgeleri,
b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri, sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 40'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.
            İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70'ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10'unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30'undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.
            İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde, iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. İş ortaklığında teknolojik ürün deneyim belgesini sunan ortağın kendisine ait iş deneyim tutarına ilişkin asgari yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. Konsorsiyum ortağının teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde ise, belgeyi sunduğu kısım veya kısımlar için iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir.
4.3.2. İhale dokümanında belirtilen teklif dosyalarının teknik değerlendirmesinde kullanılacak çizimler, belgeler, görsel materyaller ve dokümanlar,
4.3.3. İhale dokümanında belirtilen sayıda ve nitelikteki teknik personeli, ihale dokümanında yazılı bulunan hükümler çerçevesinde bulunduracağına dair Teknik Personel Taahhütnamesi. İşin yürütülmesi için yükleniciden aşağıda belirtilen nitelikte teknik personel istenilmektedir. Teknik personellere ilişkin tablo bir sonraki sayfada yer almakta olup, ayrıntılar teknik şartnamede belirtilmektedir.
 
Pozisyon
Niteliği
Adet
Genel Tecrübe
Sosyolog
Prof. Veya Doç. Ya da Yrd. Doç
1
5 Yıl
İktisatçı
Prof. Veya Doç. Ya da Yrd. Doç
1
5 Yıl
İşletmeci
Prof. Veya Doç. Ya da Yrd. Doç
1
5 Yıl
Endüstri Mühendisliği
Prof. Veya Doç. Ya da Yrd. Doç
1
5 Yıl
SERKA projelerinde bağımsız değerlendirmecilik yapmak ve değerlendirme komitesinde görev almış olmak
Prof. Veya Doç. Ya da Yrd. Doç
1
5 Yıl
TRA2 Bölgesinin sosyolojik yapısıyla ilgili araştırma yapmış olmak
Prof. Veya Doç. Ya da Yrd. Doç veya Doktora öğrencisi
1
 
 
 
4.4. Bu İhalede Benzer İş Olarak Kabul Edilecek İşler ve Benzer İşlere Denk Sayılacak Mühendislik ve Mimarlık Bölümleri        :
 
4.4.1. Kamu veya özel sektöre taahhütte bulunulmuş bu işe benzer iş deneyim belgeleri ve teknik şartnamede belirtilen hususta yapılmış işleri kapsayan belgeler.
 
5- Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif Sadece Fiyat Esasına Göre Belirlenecektir.
 
6- İhaleye Sadece Yerli İstekliler Başvurabilecektir.
 
7- İhale Dokümanının Görülmesi ve Temin Edilmesi          :
7.1. İhale Dokümanı İdarenin Adresinde Görülebilir ve 100,00-TL (YüzTürkLirası) karşılığı temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların idare onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. Doküman bedeli, Birliğin, T.C. Ziraat Bankası Posof Şubesinde bulunan 9749085-5001 nolu hesabına yatırılması ve dekontunun 1 nüshasının idareye, diğer nüshasının istenen evraklar içinde sunulması gerekir.
7.2. Teklifler 24/11/2017 Cuma günü Saat:14:00’a kadar Posof Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Komisyonuna kapalı zarf içinde elden teslim edilecektir.
 
8- İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden (KDV Hariç) birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
 
9- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici Teminat tutarını nakit yatırmak isteyen istekliler, Birliğin, T.C.Ziraat Bankası Posof Şubesinde bulunan 9749085-5001 nolu hesabına yatırabilirler.
 
10- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.
 
11- Konsorsiyum Olarak İhaleye Teklif Verilemez.
 
12- Bu İhale ile Yapılacak İş, Alt Yüklenicilere Yaptırılamaz.
 
13- Birliğimiz tarafından ihale edilen bu işte yeterliliğe ilişkin hususlar idari şartnamenin ilgili maddelerinde belirtilmiştir. Birliğimiz tarafından gerçekleştirilecek bu ihale, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
 
14- Diğer Hususlar:
Eğer idarenin herhangi bir konuda izin alması gerekiyorsa veya idarece ön görülmeyen bir durum ya da başkaca bir idari, hukuki veya mali sorun ile karşılaşılması durumunda yüklenici idarenin sorunu gidermesi için bekleyecektir. Bu bekleme süresi iş süresine eklenir ve bu süre zarfında yüklenici hiçbir şey talep edemez. Aynı zamanda bu sorunun giderilmeyeceğinin anlaşılması halinde sözleşmesi fesh edilebilir. Bu halde yüklenici firma o ana kadar yaptığı işin karşılığını alır ve sözleşmesin tamamından kaynaklanan geliri talep edemez. Bekleme süresinde fiyat farkıda talep edemez.
14.1. İhaleye Ayrıntıları İdare Şartname Ekinde Yer Alan İş İçin Çıkılmıştır Bu İş İçin İdarenin Elinde Bulunan Ödenek Dâhilinde Çalışma Yapılacaktır. İdarenin Ödeneğinin Kalmaması Ve Ödenek Temin Edememesi Durumunda İş Mevcut Halinde Bırakılacak Olup Müteahhit Firma Tarafından Mevcut Hak Edişleri Haricinde Bir Hak Talep Edilemeyecektir
 
 
  • İLAN OLUNUR  -