T.C.
POSOF KAYMAKAMLIĞI
Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
İHALE İLANI
Posof Emniyet Lojmanı Onarım İşi Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir
1. İdarenin
a ) Adresi: Özel İdare İşhanı kat:01 No: 13- 14 Birlik toplantı salonu ve Birlik Ofisi Posof/ ARDAHAN
b ) Telefon - Faks Numarası : (0478) 511 22 83 – (0478) 511 22 83
c ) Elektronik Posta Adresi (varsa) : khgbposof@hotmail.com
2. İhale konusu yapım işinin
a ) Niteliği, Türü ve Miktarı            : Posof Emniyet Lojmanı Onarım işi
 b ) Yapılacağı Yer                          : Posof Merkez
c ) İşe Başlama Tarihi                      : Sözleşmenin yapılarak, teknik eleman tarafından yer teslimini takip eden 5 (beş) gün içinde, yüklenici işe başlamak zorundadır.
d ) Görevlendirilen teknik personel tarafından yer teslimi yapılmadan işe başlanmayacaktır.
e) İşin Süresi: Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) gündür.
 
3. İhalenin
a) İhale Yetkisi :
Ardahan İli Posof İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı Encümeni İhale Komisyonu Olarak Yetkilidir.
b ) Yapılacağı Yer: Özel İdare İşhanı kat:01 No: 13- 14 Birlik toplantı salonu ve Birlik Ofisi Posof/ ARDAHAN
c ) Tarihi - Saati: 03.07.2018 tarih ve saat 10:00
d) Teklif Zarfları saat: En geç 03/07/2018 Salı günü saat 09:55’ de İdareye teslim edilecektir.
 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu 2018 yılı Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi ya da Esnaf ve Sanatkarlar veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıştır, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde; ticaret ve sanayi odası / ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.1.7. Köylere Hizmet Götürme Birliği Yönetmeliğinin 11.maddesi (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (g) ve (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına dair taahhütname.
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3. İş deneyim belgeleri:
İsteklinin, son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 50’i oranında gerçekleştirdiği veya % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,
4.3.1.2.2. Teknik personel taahhütnamesi :

Adet       Pozisyonu                   Mesleki Unvanı                          

1-          Şantiye Şefi                 İnşaat Mühendisi veya Mimar       
2-           Teknik İşler                İnşaat Mühendisi
Yukarıda belirtilen teknik personelin bulundurulacağına dair taahhütname verilecektir. Sözleşme safhasında noter onaylı taahhütname verilecektir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı resmi gazete tebliğinde yayınlanan benzer iş grupları listesinde yer alan Köy yolları ve sanat yapısı işleri, İstinat Duvarları yapım işleri
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisi veya Mimar
5.Ekonomik acıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhaleye sadece yerli istekliler katıla bilecektir.
7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500 TL (Beşyüz Türk Lirası) karşılığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı adresinden satın alınabilir.
7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanının satın almaları zorunludur.
8. Teklifler ihalede belirtilen saate kadar sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır teklifler bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsilen yetkili kişiler tarafından komisyon başkanlığına verilir. Posta ile veya iadeli taahhütlü teklif verilemez. Ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.
9.İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliye anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.
10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. .(Teminat olarak Banka teminat mektubu veya tedavüldeki Türk lirası, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler kabul edilecektir.) 
11.Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12.Konsorsiyum olarak teklif verilemez.
13.İdarenin idari Mali veya Hukuki sorunla karşılaşması durumunda ihale yapılmış olsa bile ihale ve Sözleşme fesh edilir. Bu durumda her şey olduğu gibi kalır. Yüklenici idareden hiçbir talepte bulunamaz.
 
 
14-Birliğimiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
15. Yapılacak ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği esastır. Ancak 5355 sayılı kanunun ek–2 maddesi uyarınca yasak fiil ve davranışlar ile cezalara ilişkin hususlarda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 Sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen hükümler uygulanır.
16.Diğer Hususlar.
EĞER İDARENİN HERHANGİ BİR KONUDA İZİN ALMASI GEREKİYORSA VEYA İDARECE ÖN GÖRÜLMEYEN BİR DURUM YADA BAŞKACA BİR İDARİ, HUKUKİ VEYA MALİ SORUN İLE KARŞILAŞILMASI DURUMUNDA YÜKLENİCİ İDARENİN SORUNU GİDERMESİ İÇİN BEKLEYECEKTİR. BU BEKLEME SÜRESİ İŞ SÜRESİNE EKLENİR VE BU SÜRE ZARFINDA YÜKLENİCİ HİÇBİRŞEY TALEP EDEMEZ. AYNI ZAMANDA BU SORUNUN GİDERİLMEYECEĞİNİN ANLAŞILMASI HALİNDE SÖZLEŞMESİ FESH EDİLEBİLİR. BU HALDE YÜKLENİCİ FİRMA O ANA KADAR YAPTIĞI İŞİN KARŞILIĞINI ALIR VE SÖZLEŞMESİN TAMAMINDAN KAYNAKLANAN GELİRİ TALEP EDEMEZ. BEKLEME SÜRESİNDE FİYAT FARKIDA TALEP EDEMEZ.
16.1. İhaleye Ayrıntıları İdare Şartname Ekinde Yer Alan İş İçin Çıkılmıştır Bu İş İçin İdarenin Elinde Bulunan Ödenek Dahilinde Çalışma Yapılacaktır. İdarenin Ödeneğinin Kalmaması Ve Ödenek Temin Edememesi Durumunda İş Mevcut Halinde Bırakılacak Olup Müteahhit Firma Tarafından Mevcut Hak Edişleri Haricinde Bir Hak Talep Edilemeyecektir
 
 
                                                                                İLANEN DUYURULUR
                                                                                Posof İlçesi KHGB Başkanlığı